รายละเอียดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการ Cloud Service Cloud SaaS ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP 65087174191
รหัสหน่วยงานย่อย 5010400000
รายละเอียด ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการ Cloud Service Cloud SaaS ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 8,160,000.00 บาท
วิธีการจัดหา e-bidding
ประเภทการจัดหา เช่า
ปีงบประมาณ 2566
พัสดุที่จัดหา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
จำนวนงบประมาณ 8,160,000.00 บาท
ไฟล์ราคากลาง Download
รายการพิจารณา เช่าใช้บริการ Cloud Service Cloud SaaS ประจำปี 2566 วัน