รายละเอียดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการ Cloud Service Cloud SaaS ประจำปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP 65087001619
รหัสหน่วยงานย่อย 5010400000
รายละเอียด ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการ Cloud Service Cloud SaaS ประจำปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 8,160,000.00 บาท
วิธีการจัดหา e-bidding
ประเภทการจัดหา เช่า
ปีงบประมาณ 2566
พัสดุที่จัดหา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
จำนวนงบประมาณ 8,160,000.00 บาท
ไฟล์ราคากลาง Download
รายการพิจารณา เช่าใช้บริการ Cloud Service Cloud SaaS ประจำปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) วัน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา (วันประกาศ 1 ส.ค. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร