รายละเอียดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP 65077271114
รหัสหน่วยงานย่อย S10419000008
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 2,457,000.00 บาท
วิธีการจัดหา e-bidding
ประเภทการจัดหา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ 2566
พัสดุที่จัดหา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
จำนวนงบประมาณ 2,457,000.00 บาท
ไฟล์ราคากลาง Download
รายการพิจารณา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วัน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา (วันประกาศ 19 ก.ค. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร