รายละเอียดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคารเก็บผลิตภัณฑ์นมหมายเลข 11 และ หมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP 65037422614
รหัสหน่วยงานย่อย S10477000001
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคารเก็บผลิตภัณฑ์นมหมายเลข 11 และ หมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 1,530,000.00 บาท
วิธีการจัดหา e-bidding
ประเภทการจัดหา จ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ 2565
พัสดุที่จัดหา -
จำนวนงบประมาณ 1,530,000.00 บาท
ไฟล์ราคากลาง Download
รายการพิจารณา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคารเก็บผลิตภัณฑ์นมหมายเลข 11 และ หมายเลข 9 (25.17.41.00 ) วัน