รายละเอียดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP 65087392251
รหัสหน่วยงานย่อย S10477000001
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 1,134,000.00 บาท
วิธีการจัดหา e-bidding
ประเภทการจัดหา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ 2566
พัสดุที่จัดหา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
จำนวนงบประมาณ 1,134,000.00 บาท
ไฟล์ราคากลาง Download
รายการพิจารณา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 (92.12.15.00 ) วัน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง