������������������������������������ e-bidding

รายการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รหัสโครงการ รายละเอียด ประเภทประกาศ/วันที่ วิธีจัดหา File
1 66017197999 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
ประกาศวันที่ 2023-01-25
e-bidding ดาวน์โหลด
2 65087392251 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
ประกาศวันที่ 2022-09-05
e-bidding ดาวน์โหลด
3 65087337068 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาแรงงานโดยผ่านองค์กรผู้จัดหาแรงงานประจำปี 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
ประกาศวันที่ 2022-08-22
e-bidding ดาวน์โหลด
4 65087174191 ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการ Cloud Service Cloud SaaS ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
ประกาศวันที่ 2022-08-08
e-bidding ดาวน์โหลด
5 65087001619 ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการ Cloud Service Cloud SaaS ประจำปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
ประกาศวันที่ 2022-08-05
e-bidding ดาวน์โหลด
6 65077271114 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
ประกาศวันที่ 2022-07-26
e-bidding ดาวน์โหลด
7 65047013788 ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการใช้งานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของ อ.ส.ค.ประจำปี 2565 ประกาศราคากลาง
ประกาศวันที่ 2022-04-11
e-bidding ดาวน์โหลด
8 65037422614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคารเก็บผลิตภัณฑ์นมหมายเลข 11 และ หมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
ประกาศวันที่ 2022-04-08
e-bidding ดาวน์โหลด