[P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รหัสโครงการ รายละเอียด ประเภทประกาศ/วันที่ วิธีจัดหา File