[PL] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(กระดาษทำการ)

รายการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รหัสโครงการ รายละเอียด ประเภทประกาศ/วันที่ วิธีจัดหา File